Gældende bestemmelser og anbefalinger.

Her følger en gennemgang af de vigtigste bestemmelser for området.

 • Skal placeres mindst 5 m fra skel og mindst 2,5 m fra jordvolde langs vejene.
 • Grunden må bebygges med en enkelt beboelse.
 • På grunden må der højst bygges pt. 15% ifølge BR18
 • Bygningshøjden er én etage uden udnyttet tagetage. Taghældning må ikke overstige 35 grader. Bygningshøjden må ikke overstige 5 m for sommerhuse og 2,5 m. for udhuse.
 • Ydervægge må udføres af tegl, letbeton eller træ. Træ må fremstå ubehandlet eller males i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarver – okker, terra de sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt og dodenkop.
 • Byggetilladelse skal søges for alle bygninger, herunder garager, carporte og udhuse.
 • Byggeandragende skal indgives til Gribskov Kommune, Plan og Byg.
  • Hvis du går i byggeplaner eller har fået byggetilladelse, skal du være opmærksom på visse forhold. Lokalplan 555.11 gælder for vores sommerhusområde og er tinglyst på din grund. Den indeholder en række vigtige be­stem­melser, som du bør kende, før du går i gang. Rådfør dig evt. med en fagperson og få udarbejdet retvisende, målfaste tegninger. Vær især opmærksom på, at lokalplanen rummer specielle bestemmelser, du skal overholde, der ikke er omfattet af det generelle bygningsreglement. Den regulerer f.eks., hvor tæt du må bygge på jordvoldene. Du skal søge dispensation for alle forhold, som ikke følger lokalplanen.Det er desværre vores erfaring, at Gribskov kommunes sagsbehandlere ikke altid tjekker, om en påtænkt bygning overholder lokalplanens bestemmelser. Bygge­tilladelser fra kommunen har som regel et afsnit, der pålægger dig som bygherre at over­holde alle deklarationer, der er tinglyst på din grund. Også lokalplan 555.11 er en sådan de­kla­ration. Viser det sig senere, at din bygning strider mod en eller flere bestemmelser i lokalplanen, kan kommunen gå ind og give dig påbud om lovliggørelse. Vi har desværre eksempler på, at medlemmer har fået krav om nedrivning af en ulovligt opført bygning i vores område – selv om kommunen havde udstedt byggetilladelse. Det er Gribskov kommune, der behandler byggesager og giver evt. dispensation. Grundejerforeningen er af kommunalbestyrelsen anerkendt som ”alles nabo” og får sager om dispensation fra lokalplanen til høring (udtalelse).

Det kan lyde svært at registrere en bygning i BBR, men det er det faktisk ikke.

 1. Du logger ind på bbr.dk med dit NemID. Her kan du se de bygninger, du ejer.
 2. Når du klikker på 'Se og ret oplysninger' ud for den grund, hvor du gerne vil registrere et skur, så bliver du mødt af et satellitfoto af din grund. Her har du så mulighed for at se, hvilke bygninger der findes på denne, og hvilke der er registreret i systemet.
 3. Er bygningen korrekt registreret, vil huset være markeret med et lille husikon. Når du klikker på dette, vil du kunne finde information om bygningen.
 4. Er dit skur ikke registreret, vil der ikke være dette ikon på bygningen. Derfor skal du klikke på punktet 'Registrer ny bygning' og udpege – ved at klikke på kortet – hvilken bygning du vil registrere.
 5. Herefter vil du bl.a. skulle oplyse, hvad bygningen anvendes til, opførelsesår, bebygget areal og de anvendte byggematerialer.
 6. Når du har udfyldt dette og gemmer registreringen, vil det blive sendt til kommunen og fremover optræde i BBR.

Erhverv eller forretning må ikke drives på ejendommen.

Hegn mellem grundene og mod veje skal være levende, det vil sige buske, evt. suppleret med et enkelt trådhegn. Der må ikke hegnes omkring grunden med rafte­hegn, plankeværk, mur eller lignende. For fælleshegn gælder hegnsloven bestem­melser om højde mv.

Se mere under godt naboskab.

Beplantning mod fællesarealer er fra begyndelsen udført med egetræer. Beplantningen er omfattet af lokalplanen og vedligeholdes af grundejer med efterplantning, udtynding og beskæring. Ved fældning af flere egetræer bør der efterplantes med unge egetræer. Egetræerne er tænkt gradvist udtyndet til et mindre antal blivende træer, evt. suppleret med løvfældende buske af hassel el. lign. Andre trætyper i hegn mod fællesarealer bør undgås så egetræernes dominans og sammenbindende effekt fastholdes.

Vedligeholdelse af beplantningen mod fællesarealer er grundejers pligt. Grundejer bør påse at beplantningen mod fællesarealer og stier til enhver tid vedligeholdes så græsslåning og passage er mulig. Det gælder også ved stiender, hvor naboerne opfordres til at gå sammen om at holde stien passabel.

Al privat- og erhvervsmæssig kørsel er ikke tilladt på fællesarealet.

tilladelse til kørsel kan kun gives af bestyrelsen.

Forarealer mod vejene skal være åbne og med græs, og kunne anvendes til parkering.  Forarealer må ikke inddrages i haverne eller hegnes mod vejen. Forarealerne er fra udstykningen forsynet med et fastere underlag af småsten og grus, evt. fornøden yderligere befæstelse skal ske med græsarmeringssten så forarealet bevares grønt.

derudover skal forarealet være ryddet på en sådan måde at eventuel skiltning skal være synlig.

Jordvolde mod veje og stier må ikke gennemgraves eller fjernes. Voldene er fra starten anlagt med græsbevoksning, beplantning bør kun ske bag voldene.

Vejene er private fællesveje, som skal vedligeholdes af grundejerforeningen. Grund­ejerne skal holde vejarealet fri for trærødder og grene fra træer og buske, der rager ind over vejen. Der skal være en græsrabat på mindst 1 m bredde mellem vejkant og beplantning.

Campingvogne må ikke parkeres i området eller på grundene. Det samme gælder for lastbiler, busser og varevogne.

Ordning med fælles bortkørsel af grenaffald. Grundejerforeningen Strandhøjgård har indført en ordning med fælles bortkørsel af grenaffald to gange årligt. Afhentning ved Vejby Cementstøberi sker fremover om foråret ultimo april og om efteråret primo november

Afhentningen sker på disse betingelser:

 • Grenaffald og grenafklip samles i bunke på eget forareal, dog ikke op ad volde og postkasser.
 • Stammer: max. radius på 15 cm og højst være 3 m lange og skal placeres for sig.
 • Rødder placeres for sig.
 • Grenaffaldet afhentes ved rabatten af vogn med grab.
 • Den enkelte grundejer må højst udlægge 5 m3.
 • Der afhentes ikke græsafklip og mos m.m..
 • Ordningen betales af grundejerforeningen jf. generalforsamlingsbeslutning 2010. Udlægning af sorteret grenaffald på egne parkeringsarealer må ske højst 2 uger inden afhentningen, dvs. fra midt i oktober og midt i april. Hvis flere går sammen og udlægger store bunker affald skal vognmanden have besked herom.

 

Afbrænding af haveaffald på egen grund og på fællesarealer er forbudt. Med virkning fra 1. januar 2011 er der indført forbud mod afbrænding af haveaffald i Gribskov kommunes sommerhus-områder. Overtrædelse kan medføre politianmeldelse. Benyt i stedet grundejerforeningens afhentningsordning eller bortkør selv haveaffaldet til kommunens genbrugsstation i Skærød (se under links).

Græsslåningstider 
Hverdage kl. 10 – 18, lørdage kl. 10 – 13, søn- og helligdage kl. 10 – 12.
Tiderne gælder for plæneklippere, motorsave, kantklippere, flishuggere og alle støjende maskiner. Tiderne er vedtaget af generalforsamlingen og har været gældende uændret i en lang årrække.

Bestyrelsens besigtigelse af forholdene

Bestyrelsen gennemgik i 2007 området og fandt en række kritisable forhold, som blev sammenfattet i en skrivelse med generelle henstillinger til grundejerne. Skrivelsen, der blev udsendt med referat fra Generalforsamling 2007, finder du i sin helhed her:

Bestyrelsens_besigtigelse_2007 (PDF)