Lokalplan

Anført af grundejerforeningens tidligere formand Jesper Harvest gennemførtes i perioden 2003-5 et stort arbejde med at modernisere bestemmelserne i deklarationen for grundejerforeningen Strandhøjgårds område. Det afsluttedes den 18. april 2006 med Helsinge Byråds vedtagelse af Lokalplan 102.04 for Strandhøjgård. Dermed blev servitutterne i den gamle deklarations afsnit B, C og D ophævet. Flere oprindelige bestemmelser er fortsat at finde i lokalplanen, men mange utidssvarende er taget ud.

 

Lokalplan 102.04 for Strandhøjgårds område (PDF)

Er du grundejer i området opfordrer vi dig til at studere lokalplanen. Den indeholder mange og nyttige oplysninger, en del om tankerne bag den og dens formål, samt fotos fra området. Kortbilagene rummer bl.a. matrikelkort med angivelse af skel.

Lokalplanens retsvirkning

Vedtagelsen af lokalplanen i 2006 betød, at det overordnede ansvar for at føre tilsyn med og påtale evt. overtrædelser af bestemmel­serne for områdets bebyggelse og anvendelse overgik fra grundejer­for­eningen til de kommunale myndigheder, dvs. til Gribskov kommune. De fleste af vores privat-retlige servituttet blev med ét til offentlig-retlige bestemmelser.

For grundejerne betød vedtagelsen af lokalplanen, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen vil have retsvirkning på ændringer på ejendommen eller dens anvendelse, som er foretaget efter 18. april 2006. Er der tale om forhold, der strider mod bestemmelserne i lokalplanen, kan de kommunale myndigheder pålægge grundejer at bringe forholdene i orden. Byrådet har også mulighed for at give dispensation, hvis dispensationen ikke strider mod ånden i lokalplanen.

Grundejerforeningen og dens bestyrelse vil fortsat have en opgave i at påse, at grundejerne overholder bestemmelserne. I de tilfælde, hvor grundejeren ikke retter sig efter grundejerforeningens henstilling og bringer et ulovligt forhold i orden, vil foreningen i de fleste tilfælde overdrage sagen til de kommunale myndigheder, evt. gennem landliggersammenslutningen.

Grundejerforeningen er sikker på, at lokalplanen på sigt vil betyde en bedre dialog med de kommunale myndigheder. Lokalplanen har givet Gribskov kommune og dens medarbejdere et samlet og klart formuleret regelsæt at administrere efter. Dets skulle gerne minimere omfanget af administrative fejl og vilkårlighed i afgørelser om dispensation, som desværre kendetegnede tidligere praksis.

Strandhøjgård er kollektivt medlem af Landliggersammenslutningen Gribskov Vest, som er en af tre interesseorganisationer for sommerhusgrundejere i Gribskov kommune. Landliggersammenslutningen tager på eget initiativ eller på foranledning af de enkelte grundejerforeninger sager op over for de kommunale myndigheder i grundejerkontaktudvalget. Du kan se mere om landliggersammenslutningens virke og referater af møder i kontaktudvalget på hjemmesiderne (se under links).

Lokalplan for sommerhusområdet Strandhøjgård

Grundejerforeningen Strandhøjgård - Ringstedgade 8, 3. th. - 2100 København Ø